Your Works are Our Services

What Makes Our Services Unique and Valuable
Go to Thiết kế nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến thiết kế nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hiện nay

Go to Tổng quan nghiên cứu

Tổng quan nghiên cứu

Tổng quan tư liệu các nghiên cứu mới liên quan đến đề tài, dự án nghiên cứu

Go to Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu nghiên cứu

Triển khai điều tra, phân tích dữ liệu định tính và định lượng!

Go to Báo cáo và Xuất bản

Báo cáo và Xuất bản

Viết báo cáo (Anh, Việt), tư vấn trợ giúp xuất bản trong nước và quốc tế

S-S-R
Services for Social Research in Vietnam

Tập hợp đội ngũ các nhà khoa học trẻ-có năng lực ở Việt Nam và trên thế giới, để triển khai các dịch vụ trợ giúp cho nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay: Hướng khoa học xã hội Việt Nam hòa nhập chung vào khoa học xã hội Thế giới.

Các dịch vụ được tổ chức từ khâu thiết kế, điều tra, phân tích, trình bày, công bố kết quả nghiên cứu.

Cung cấp các khóa học ngắn-dài hạn hữu ích nâng cao kỹ năng nghiên cứu trong Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện nay.

  • SPSS, Stata, SAS, R

  • Nvivo, Atlas, CAQDS, MaxQDA...

  • Định lượng - Định tính

  • Các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn...

Latest News

Mới cập nhật